Strategi for bærekraft

Ambisjonene for bærekraftarbeidet i Mitie har vi samlet i en konsernomfattende rammeverk for bærekraft. Vår strategi kan sammenfattes i følgende punkter:

 Mitie skal drive en miljøvennlig, profesjonell og sikker virksomhet
 Mitie skal være en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver
 Mitie skal utvikles stabilt og lønnsomt ut ifra en god etisk og moralsk innstilling
 Mitie tar ansvar for sine leverandører
 Mitie skal stille til rådighet korrekt og relevant informasjon

BÆREKRAFTARBEIDET I MITIE

Mitie tar et vidtrekkende ansvar for vår egen virksomhet og dens påvirkning på samfunnet og miljøet som helhet. Dette ansvaret oppmuntrer vi også våre kunder til å ta om sine virksomheter. Vi jobber aktivt med økonomiske, forretningsetiske og sosiale spørsmål, i tillegg til miljøperspektivet både internt og eksternt. Ved aktivt og strukturert arbeid med flere saker på disse områdene bidrar Mitie Norge as
til en stabil og bærekraftig utvikling over tid.

Det samlede arbeidet rundt bærekraft er presentert nedenfor.

Les mer i Mitie sine sustainability reports på våre engelske nettsider

Virksomhetsansvar – for langsiktig økonomisk bærekraft

Innenfor økonomisk bærekraft har Mitie som langsiktig målsetning å oppnå stabil og lønnsom utvikling over tid, i kombinasjon med god forretningsskikk. Dette opprettholdes gjennom at selskapet tilbyr en konkurransekraftig og verdiskapende tjenesteleveranse som kundene er fornøyde med. På denne måten sikres god etterspørsel etter våre tjenester og langsiktige partnerskap, dette utgjør grunnlaget for en stabil utvikling av selskapets inntekter. Det vektlegges også sterkt resultatfokus, samtidig som lover og regler respekteres og god forretningsskikk efterleves.

Sosialt ansvar – for langsiktig sosial bærekraft

Mities langsiktige mål innen samfunnsansvar er å bidra til et bedre samfunn ved å opptre som en ansvarlig og stimulerende arbeidsgiver, samt aktivt å påvirke våre underleverandører til å gjøre det samme. Dette oppnås ved at Mitie fremstår som god og trygg, rettferdig og ikke- diskriminerende men stimulerende arbeidsgiver i samsvar med FNs erklæring om grunnleggende friheter og rettigheter i arbeidslivet (1998). Dette innebærer at selskapet fokuserer på helse, arbeidsmiljø og aktivt videreutviklingsarbeid, sam aktivt arbeid med leverandørstyring.

Miljøansvar – for langsiktig økologisk bærekraft

Mities langsiktige mål om økologisk bærekraft innebærer å arbeide for å redusere negative miljøkonsekvenser av egen og kunders virksomhet. Dette oppnås ved å opptre som grønn rådgiver i kundenes aktiviteter, samt å redusere internt energiforbruk og forbedre prestasjonen på andre miljøindikatorer.

Vidtrekkende ansvar også for leverandører

Mitie tar også ansvar for de tjenestene som selskapet utfører ved hjelp av underleverandører. Vi stiller høye krav til våre leverandører. I forbindelse med inngåelse av leverandøravtaler foretas grundig leverandørvurdering hvor vi måler leverandørens tekniske, økonomiske og organisatoriske styrke og dens totale leveranseevne. I tillegg kontrolleres det at underleverandøren kan leve opp til
Mities miljøpolicy og Mities atferdskodeks («Code of Conduct»). Etter avtalen er underskrevet foretas leveranseoppfølginger for å sikre at leverandørene lever opp til de opprinnelige kravene.

NYHETER

Her kan du finne nyheter, case studies og annet.

Les mer

Ønsker du å høre mer om oss?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.